Brand: MASTER CHEF Model: VBG-98

Categories: 

POPCORN MACHINE
Model: VBG-98/88
Power: 1.3 KW
Voltage: 220V
Size: 800x600x71100mm
Capacity : 20 oz